Sidebar

Tổng quan UTE

tongquan.jpg
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật là trường công lập - thành viên của Đại học Đà Nẵng được thành lập năm 2017 theo quyết định số 1749/QĐ-TTg của Chính Phủ ngày 08/11/2017. Là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật và công nghệ phục vụ cho nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội khu vực miền Trung – Tây Nguyên, Nhà trường đã liên tục phát triển qua các thời kỳ lịch sử:  
- 1960: Đặt viên đá đầu tiên xây dựng Trường Kỹ thuật Đà Nẵng. 
- 1962: Khai giảng khóa đầu tiên. 
- 1976: Chuyển đổi thành Trường Công nhân Kỹ thuật Nguyễn Văn Trỗi. 
- 1994: Thành lập Trường Cao đẳng Công nghệ thuộc Đại học Đà Nẵng. 
- 2017: Thành lập Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật thuộc Đại học Đà Nẵng.

SỨ MẠNG   
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật – Đại học Đà Nẵng là cơ sở giáo dục đại học định hướng ứng dụng, đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật, giáo dục nghề nghiệp chất lượng cao, thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ, đáp ứng yêu cầu của Cách mạng công nghiệp 4.0 và nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội khu vực Miền Trung - Tây Nguyên và cả nước.

TẦM NHÌN
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật – Đại học Đà Nẵng sẽ trở thành trường đại học định hướng ứng dụng hàng đầu của khu vực miền Trung - Tây nguyên, hướng đến các chuẩn mực đào tạo khu vực và quốc tế, là điểm đến tin cậy trong hợp tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.